Autorski Słownik Pojęć i/lub Definicji Dodatkowych (marketing natywny):

kultura

powrót

Pomoce i podpowiedzi:

Definicja encyklopedyczna pojęcia:
„jeden z najbardziej popularnych terminów nauk humanist. i społ. (określanych przez niektórych teoretyków jako nauki o k. w odróżnieniu od nauk o przyrodzie), a także języka potocznego, w którym jednak ma zwykle inne znaczenie i silne zabarwienie wartościujące. (...) W nauce sformułowano wiele definicji k., żadna z nich nie zyskała jednak powszechnego uznania. Niektórzy badacze terminem k. obejmują to, co w zachowaniu się i wyposażeniu członków społeczeństw ludzkich stanowi rezultat ich zbiorowej działalności, inni — tylko jego część. W pierwszym wypadku k. to całokształt «sztucznego» środowiska, stworzonego przez członków społeczeństwa w następstwie starań o adaptację do środowiska przyr. i zminimalizowanie agresji w stosunkach międzyludzkich. Dotyczy to dorobku zbiorowej działalności, utrwalonego i w swej zasadniczej części przekazywanego z pokolenia na pokolenie. Jest to najszersze rozumienie terminu k., zw. antropologicznym, ze względu na to, że najbardziej rozpowszechniło się w antropologii społ. i kulturowej. Tak rozumianą k. (nazywaną też niekiedy -> cywilizacją) traktowano jako przeciwieństwo natury i stanu dzikości, w którym ludzkimi zachowaniami miały rządzić gł. wrodzone instynkty, a możliwości zmieniania zastanych warunków przyr. były skrajnie ograniczone i niewiele większe niż w świecie zwierzęcym. K. jest więc to wszystko, cokolwiek jest w świecie ludzkim wyuczone i wytworzone — w odróżnieniu od tego, co biologicznie odziedziczone i zastane, nie przekształcone jeszcze przez człowieka środowisko przyrodnicze. W wypadku Homo sapiens to, co wyuczone i wytworzone, ma zasadnicze znaczenie, albowiem żyje on w środowisku (bardziej lub mniej) sztucznym oraz — mając dość jednolite wyposażenie genetyczne — wytwarza niemal nieskończoną różnorodność sposobów życia, które odznaczają się znaczną zmiennością historyczną. Z tego powodu k. uznaje się za wyróżnik człowieczeństwa. Zasadniczą cechą k. jest nie tylko oddalenie od natury, lecz także wielopostaciowość oraz zróżnicowanie w czasie i przestrzeni” [Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa 2003].