Autorski Słownik Pojęć i/lub Definicji Dodatkowych (content marketing tematyczny):

światopogląd

powrót

Pomoce i podpowiedzi:

Definicja encyklopedyczna pojęcia:
„zespół ogólnych przekonań i twierdzeń (składających się na spójny i całościowy obraz), dzięki którym człowiek tłumaczy istotę świata, wyjaśnia rację jego istnienia, stara się zrozumieć siebie i innych oraz ustalić cel i sens swego życia” [Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 2009].
Definicja słownikowa:
„pogląd na świat, postawa wobec świata” [Słownik Języka Polskiego PWN, Warszawa 1996].
Fragment z mojej książki:
„Dla lepszego wytłumaczenia całego tytułu chciałabym też przedstawić Czytelnikowi wyjaśnienie, co to takiego światopogląd. Najprostsze zrozumienie możeby odnaleźć wsłuchując się w sens brzmienia tego pojęcia. Światopogląd, czyli pogląd na świat. Ktoś, kto przyznaje się do jakiegoś światopoglądu mówi w ten sposób, z jakimi wartościami i ideami się identyfikuje i według jakich wartości żyje. W Encyklopedii Białych Plam znalazłam dwa ogólne wytłumaczeniea tego słowa. W pierwszym światopogląd oznacza «obiektywno-uporządkowany zbiór twierdzeń filozoficznych, religijnych, ideologicznych, względnie przyrodniczych, polityczno-pragmatycznych itd., wyjaśniających naturę świata i człowieka, ich genezę i sens, a następnie zespół norm moralno-społecznych regulujących życie ludzkie». W drugim jest to «zespół przeżyć psychicznych (poznawczych, emocjonalnych, aktów decyzji), wartości, doświadczeń osobistych, rodzinnych, narodowych, decydująych o poglądzie na świat i egzystencjalnych podstawach (indywidualnego człowieka, klasy społecznej, pokolenia ludzi, partii politycznych itp.).» Podtytuł «świadectwo o moim wychodzeniu ze światopoglądu New Age» ma zwrócić uwagę Czytelnika na fakt, żę tekst ten powstał w powodu mojego osobistego pragnienia, aby w jakiś w miarę uporządkowany sposób wyraźniej spróbować określić obszar tego grząskiego gruntu, a czasem nawet ukrytego bagna, na które, choć nie zawsze w pełni świadomie, to jedna niektórzy poszukujący, podobnie jak kiedyś ja, mogą trafić. Światopogląd New Agge proponuje przebudowę mentalności, a co za tym idzie przyswojenie sobie nowego sposobu myślenia, wartościowania i widzenia otaczającego świata. Światopogląd New Age promuje zerwanie z tradycją i całym chrześcijańskim dziedzictwem. «Nawet przyjmując, że religijność New Age w jakiś sposób odpowiada na uprawnione dążenia natury ludzkie, trzeba uznać, że zamierza to uczynić, przeciwstawiając się zawsze objawieniu chrześcijańskiemu»” [R. Kucharska, Zachowaj czujność. Świadectwo o moim wychodzeniu ze światopoglądu New Age, Kraków 2012].