Autorski Słownik Pojęć i/lub Definicji Dodatkowych (marketing natywny):

cywilizacja

powrót

Pomoce i podpowiedzi:

Definicja encyklopedyczna pojęcia cywilizacji:
„poziom rozwoju osiągnięty przez społeczeństwo w danej epoce hist. ze szczególnym uwzględnieniem poziomu kultury materialnej (zwł. wiedzy ścisłej i techniki), będącej wskaźnikiem opanowania przez ludzi sił przyrody i wykorzystania jej bogactw; inne znaczenia: 1) hist. określenie najwyższego w systemie ewolucji ludzkości stadium rozwoju kultury po pierwotnym etapie dzikości (ludy zbieracko-łow.) i okresie barbarzyństwa (ludy pasterskie); 2) typ kultury zaawansowanej społecznie (m. in. hierarchiczna organizacja, system prawa, instytucja państwa, urbanizacja), materialnie (technika i wiedza praktyczna) i ideologicznie (rozwinięta sztuka, literatura, zaawansowane systemy rel. z teologią i refleksją filoz.); 4) zespół kultur etnicznych, tworzących razem krąg kulturowy, szerszą wspólnotę kulturowo-hist., odznaczającą się wspólnym dla niej zestawem elementów tradycji i wzorów życia” [Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 2009].
Definicja słownikowa pojęcia (pierwsza, jeśli było ich więcej):
„wysoki poziom rozwoju społeczeństwa, zwłaszcza w zakresie nauk ścisłych i techniki, przejawiający się w opanowaniu przez ludzi sił przyrody i wykorzystaniu jej bogactw na swoje potrzeby” [Słownik Wyrazów Obcych, Warszawa 2003].
Definicja encyklopedyczna dodatkowa:
„stan rozwoju społeczeństwa osiągnięty na określonym etapie w zakresie dóbr materialnych, środków o zdolności produkcyjnych oraz instytucji społ.; na ogół chodzi o całokształt rozwoju, uwarunkowany stopniem opanowania przyrody przez człowieka (...)” [Encyklopedia «Białych Plam», Radom 2000].